โครงการข้อมูลเกษตรกรรายย่อยต้นแบบพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

      

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูล สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อความพอเพียง

คณะทำงาน:ข้อมูลได้ถูกรวบรวมโดยคณะทำงานจาก ศูนย์การศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. ผศ. ดร. มลฤดี สระฏัน ผู้จัดการโครงการ

2. นายภูริทัต เผ่าภูรี เจ้าหน้าที่ประสานงาน


ร่วมกับคณะทำงานจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID - 19)
โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม ดังต่อไปนี้

1. นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล เจ้าหน้าที่บริหาร/ประสานงานฐานข้อมูล

2. นางสาวขวัญแก้ว เล่ห์สิงห์ เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

3. นางสาวสิตานันท์ เหมพิมานแมน เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

4. นายวรพจน์ อุยะนันทน์ เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

5. นายเจตน์สฤษดิ์ กุณะ เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2563

ข้อจำกัดของข้อมูล: ข้อมูลในโครงการมาจากข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต