ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

Research

ศูนย์กลางการศึกษา ข้อมูล องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Training

จัดการศึกษาฝึกอบรมและให้บริการวิชาการแก่สังคม

Network

ร่วมมือทางวิชาการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและต่างประเทศ

Knowledge Gateway

ส่งเสริม เผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้           

Your Bright Future is Our Mission!

For feature for your life and everything education can take place in formal or informal setting. For feature for your life and everything education.

Education is the Key to Your Success

For feature for your life and everything education can take place in formal or informal setting. For feature for your life and everything education.

Scholarship News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Notice Board

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Our Achievements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Admission Now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

"ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่ามีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญาและความสามารถ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วยความขยันหมั่นเพียร และด้วยความสุจริตเที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและประชาชน"
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2513
“ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุข ร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น...สุเมธ งานยังไม่เสร็จนะ หน้าที่ของพวกเราคือรักษาแผ่นดิน”
พระราชดำรัสดังกล่าวของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่รับสั่งไว้กับ “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขณะเข้าเฝ้าฯเพื่อถวายรายงานสถานการณ์ต่างๆ ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นดั่งคำสั่งเสียสุดท้ายถึงประชาชนคนไทยทุกคน

Welcome to

Edumodo University

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat quis nostrud exercitation ullamco.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

หนังสือแนะนำ

Our Course

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Our Course

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Art Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat

Branding Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Complete Freelancing

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Fashion Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Lifestyle Archives

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Photography

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Art Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat

Branding Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Complete Freelancing

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Fashion Design

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Lifestyle Archives

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Photography

Maecenas cursus mauris libero, a imperdiet enim pellentesque id. Aliquam erat volutpat.

Upcoming Events

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Technology Conferences 2017

A best event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and lorem event local.

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

Central Asia 2020: Challenges

The most event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

Spring College Fair 2018

Every event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

Upcoming Events

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Technology Conferences 2017

A best event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and lorem event local.

June 27, 2017 @ 09 - 11 AM

Central Asia 2020: Challenges

The most event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

May 27, 2020 @ 10 - 00 AM

Spring College Fair 2018

Every event on education is an event where students, local and international professors, experts from different industrial or research institute and event local.

April 10, 2018 @ 04 - 00 PM

Our Teachers

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

S4S Scholars

นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผศ.ดร. อาแว มะแส

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หนังสือแนะนำ

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

Publications

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.

We work hard to prepare every student for the adult life.

กิจกรรมล่าสุด

ประชุมเชิงสัมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2567 ในหัวข้อ "สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) รุ่นที่ 2

Wisdom for Sustainability: The Journey Talk Series #1

Latest Notice

Aorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi bibendum venenatis mollis borem ipsum dolor sit amet.