เอกสารเผยแพร่

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563

19 สิงหาคม 2563  สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Recovery: Resilience,...

Sufficiency Talk Series เสวนาหัวข้อ "นิด้ากับเศรษฐกิจพอเพียง"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และ สำนักบรรณสารการพัฒนา...

การบรรยาย เรื่อง "การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 201 ชั้น 2...