โครงการ “เส้นทางสู่ Net Zero" ของการท่องเที่ยวไทย

4-7 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมโครงการร่วมศึกษางานวิจัยท่องเที่ยวไทย ไร้คาร์บอน และนำเสนอ “เส้นทางสู่ Net Zero ของการท่องเที่ยวไทย ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” โดย ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ และ รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์