โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่ พลิกโฉมองค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2566

เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง โดย ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง (รองผู้อำนวยการศูนย์) ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ โดย อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี (ผู้อำนวยการศูนย์) และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย โดย รศ. (พิเศษ) ดร. วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมการบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร อาทิ อาจารย์จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ดร.พูลศักดิ์ อินทรโยธา และ ดร.สมนึก เพชรช่วย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างสูง ซึ่งโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่ ให้เป็นองค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ดำเนินงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ 3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการให้บริการแก่ประชาชน

โครงการฝึกอบรมฯ มีประเด็นเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ ประเด็น “องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน และประเด็น “เปิดใจใกล้ชิดประชาชนและสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม” โดย ดร. วิชัย รูปขำดี และ รศ.ดร. ประเสริฐ รักไทยดี (ที่ปรึกษาโครงการ) ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญ เช่น หัวข้อการบริการประชาชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ โดย นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่รองรับยุทธศาสตร์ชาติ : ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก (VUGA World) โดย ผศ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก้าวสู่องค์การยุคใหม่อย่างยั่งยืน

จากผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา  ทางนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และคณะศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มีความเห็นร่วมกันว่า ควรให้มีการจัดโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมหารือและมีข้อสรุปความเห็นร่วมกันว่า ทางคณะศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมร่วมมือผลักดันให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ของไทยก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์วิจัยการปฏิรูปและประเมินผลกิจการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมผลักดัน และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ “โครงการพลิกโฉมประเทศไทย : สร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ภายใต้หลักสูตรกลยุทธ์การพลิกโฉมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง : ภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแบบมุงผลสัมฤทธิ์ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 นี้