ศึกษาดูงาน “โครงการวิจัยศึกษาพอเพียงเพื่อยั่งยืน”

เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร นักวิจัย ทีมงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตาร์ และนักวิจัยจากสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  นำโดย ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง เดินทางไปศึกษาดูงาน “โครงการวิจัยศึกษาพอเพียงเพื่อยั่งยืน”เพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยด้วยปรัชญาพอเพียงและ

เกษตรทฤษฏีใหม่ ณ ศูนย์การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทาและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนบ้านนาอีสาน) ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก “พ่อเลี่ยม” นายเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรนักคิด นักปฏิบัติ  เป็นวิทยากรบรรยายการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง