สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563

เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย”


หัวข้อ “Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green”
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการเพื่อการขยายผลในวงกว้าง

วันพุธที่ 19  สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และถ่ายทอดสดทาง Facebook live