ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายศูนย์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายศูนย์

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาศูนย์

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ที่ปรึกษาศูนย์

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

กรรมการ

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

กรรมการ

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

กรรมการ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการ

รศ. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ