ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายศูนย์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการนโยบายศูนย์

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาศูนย์

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและเลขานุการ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการ

นายกิตติ วะสีนนท์

กรรมการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ 

กรรมการ

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

อำนวยการศูนย์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ