ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาศูนย์

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองประธานกรรมการ

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

กรรมการ

ผศ.ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กรรมการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

กรรมการ

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

กรรมการ

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.หลี่ เหริน เหลียง

กรรมการ

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ