ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาศูนย์

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ที่ปรึกษาศูนย์

ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์

กรรมการ

ศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

กรรมการ

ศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กรรมการ

รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

กรรมการ

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

กรรมการ

รศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์

กรรมการ

รศ. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ

ผู้จัดการศูนย์

ผู้ช่วยเลขานุการ