บุคลากร

บุคลากรศูนย์

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ

ผู้จัดการศูนย์

นางสาวสมรักษ์ มากประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ศูนย์