บุคลากร

บุคลากรศูนย์

รศ. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ผู้อำนวยการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง

รองผู้อำนวยการศูนย์
Email: chulaporn.kob@nida.ac.th
โทรศัพท์: 02 727 3645

นางสาวธนัตถ์ลักษณ์ มี้เจริญ

ผู้จัดการศูนย์
Email: thanutluk.mee@nida.ac.th
โทรศัพท์: 02 727 3647

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

นักวิจัย
Email: atchara.yom@nida.ac.th

นายธฤษณุ เมธาวุฒิสกุล

นักวิจัย
Email: thidsanu.sae@nida.ac.th
โทรศัพท์ 02 727 3645

นางสาวกิดากร มากประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: somrak.m@nida.ac.th
โทรศัพท์ 02 727 3606

นางสาววิมลพันธุ์ ถาวรประเสริฐ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: wimonpan.t@nida.ac.th
โทรศัพท์ 02 727 3645

นายภูริทัต เผ่าภูรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email: puritat.pao@nida.ac.th
โทรศัพท์ 02 727 3605