ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center
National Institute of Development Administration

ความเป็นมา

    ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2547  และศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา ในปี พ.ศ.2556 เป็นศูนย์ภายใต้การกำกับของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ให้บริการวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละศูนย์ฯ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองศูนย์ดังกล่าวก็ได้มีผลการดำเนินงานตามภารกิจและแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยได้รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้สภาสถาบันทราบ ซึ่งสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้มีข้อเสนอแนะให้สถาบันดำเนินการ โดยให้ศูนย์ต่าง ๆ ไปทบทวนและแก้ไขวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้มีความทันสมัยและตรงกับภารกิจของศูนย์ในปัจจุบัน  รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารพิจารณาจำนวนอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ว่าเพียงพอต่อภาระงานในการดำเนินการของศูนย์หรือไม่ เนื่องจากบางศูนย์ไม่ได้เป็นแหล่งรายได้ของสถาบันแต่เป็นศูนย์ที่มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้ ผู้บริหารสถาบันได้นำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับ แนวทาง NIDA Transformation ที่ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สถาบันเป็นศูนย์กลางแห่งความเชี่ยวชาญเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นั้น ผู้บริหารสถาบันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบูรณาการและผสานภารกิจของศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา  นอกจากจะช่วยลดภาระงานด้านบริหารธุรการ ซึ่งจะเป็นการลดความสูญเปล่าและเพิ่มคุณค่าของงานได้มากขึ้น (Lean) แล้ว ยังเป็นแนวทางที่จะขยายผลให้สถาบันเป็นศูนย์กลางการศึกษา ข้อมูลองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และในมิติและบริบทของอาเซียนและเอเชีย อีกด้วย

          สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการบูรณาการศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกับศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา และพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อที่เหมาะสมเพื่อให้สะท้อนถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กับอาเซียนและเอเชียศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถาบันและศูนย์ฯ ทั้งสองได้มีการประชุมหารือร่วมกันและจัดตั้งศูนย์ใหม่ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sustainable Development Studies Center, National Institute of Development Administration” มีชื่อย่อว่า “SDSC” และในการประชุมครั้งที่ 1/2562 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อศูนย์ จากเดิมชื่อ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sustainable Development Studies Center, National Institute of Development Administration” มีชื่อย่อว่า “SDSC” โดยขอเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ชื่อย่อ “ศยพ.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center, National Institute of Development Administration” มีชื่อย่อว่า “SuDSESC” เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสถาบัน ขึ้นตรงต่ออธิการบดี โดยมีการแบ่งส่วนงานเป็นดังนี้

1.  หน่วย (ศูนย์) วิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการในด้านการวิจัย การฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา และอื่น ๆ แบ่งออกเป็น ๒ หน่วย (Unit) หลัก ได้แก่

          1.1 หน่วย (ศูนย์) ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1.2 หน่วย (ศูนย์) อาเซียนและเอเชียศึกษา

2.  สำนักงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้กำกับดูแล

 

 

เป้าหมายการดำเนินงาน

          การบูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

 

วัตถุประสงค์การดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ข้อมูลองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

2. เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคมในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาการบริหารการพัฒนาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชีย

3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และการศึกษาประชาคมอาเซียนและกลุ่มประเทศในเอเชียในการบูรณาการศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Students

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Instructor

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Courses

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Admissions

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Our Students Says

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
Sam K. Burns

Sam K. Burns

English Department

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Scott Again

Scott Again

Maths Department