วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Sustainable Development and Sufficiency Economy Studies Center

National Institute of Development Administration

วิสัยทัศน์

  “เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล"

พันธกิจ

  1. วิจัยและพัฒนาและร่วมมือทางวิชาการในระดับสากลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์

  1. ขับเคลื่อนวิจัย บริการวิชาการ และการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับชาติและสากล
  2. ร่วมกับเครือข่ายในการส่งเสริมกลไกและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  3. บริหารจัดการ ศยพ. เพื่อสร้างผลงาน รายได้ และภาพลักษณ์ ให้กับสถาบันอย่างมีประสิทธิผล
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศยพ. เป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงบนคุณภาพชีวิตที่ดี

Students

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Instructor

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Courses

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Admissions

It is a long established fact that a reader will be distracted.

Our Students Says

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
Sam K. Burns

Sam K. Burns

English Department

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Scott Again

Scott Again

Maths Department