การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)

สำนักสิริพัฒนาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565