ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้

เมื่อวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ "ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร" โดยผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของศูนย์
2. เพื่อให้บุคลากรนำความรู้จากการศึกษาดูงานเพื่อปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน และ
3. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อศูนย์

ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาดูงาน
จำนวน 4 วัน 3 คืน ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา