Wisdom for Sustainability: The Journey Talk Series #1

Wisdom for Sustainability: The Journey Talk Series #1
เมื่อที่ 26 ตุลาคม 2566 ในนามสถาบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และ MS Team โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณาจารย์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การสัมมนาจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง “ESG เป็นกติกาโลกยุคใหม่ วิกฤตหรือโอกาสของนิด้า” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน ESG และ SDGs เป็นวิทยากรบรรยาย

 กิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาต่างได้รับความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ถือเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและขยายผลให้กว้างขวางออกไป
รูปภาพเพิ่มเติม