โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "บริบทโลกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการอบรมเรื่อง "โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) และบริบทโลกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" รุ่นที่ 2
✅ โครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากาเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่
?? Facebook