การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

   ตามที่องค์กรภาครัฐและชุมชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างเป็นที่ประจักษ์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีองค์กรภาครัฐและชุมชนอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่ประชารัฐจะต้องร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรและชุมชนโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรภาครัฐและชุมชนที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อๆไป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นองค์ปาฐกถา เรื่อง "ประชารัฐกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" และวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คือคุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คุณสุวรรณา แก้วประดิษฐ์ ชุมชนบางรักน้อย ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าและรศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า