ดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 โดย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์การนำเสนอรายงานการศึกษา ในการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ ๑๐