งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : สืบสานสู่ปฏิบัติ" โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการนำเสนอผลงานวิจัย 11 เรื่อง เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการ "พอเพียงเพื่อยั่งยืน" เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของในหลวง รัชการที่ 9 สืบไป