ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ศ.ดร. ณัฏฐพงศ์  ทองภักดี

 

สังกัด

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการ

 ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง บทความสรุปและข้อเสนอกลุ่มโครงการวิจัย

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย

ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง นิด้า กับ การวิจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่อง มิติด้านสถาบันทางเศรษฐกิจ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
- เศรษฐกิจพอเพียง: ส่งเสริมหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ