ผศ.ดร. อาแว มะแส

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. อาแว มะแส

ผศ.ดร. อาแว  มะแส

 

สังกัด

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิชาการ

 ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง บ้านแสงวิมาน: ตัวแบบของชุมชนมุสลิมที่พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง บทบาทของชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง บทบาทของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรมในสังคมชนบทไทย

ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
ชื่อเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน