ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผศ.ดร. ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

ผศ.ดร. ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์

 

สังกัด

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจไทย 15 ปีหลังวิกฤติ: พอเพียงหรือยัง?

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย

ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง" 
ชื่อเรื่อง Moral Deficit and Economic Development

ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"  
ชื่อเรื่อง ความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง: ส่งเสริมหรือขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”