ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผศ.ดร. อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

ผศ.ดร. อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล

 

สังกัด

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการ

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ค วามรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง ความเหลื่อมล้ำกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจไทย 15 ปีหลังวิกฤติ: พอเพียงหรือยัง?

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง ภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจมหภาคไทย

ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง Moral Deficit and Economic Development

ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
ชื่อเรื่อง ความพอเพียงของอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยจากความเหลื่อมล้ำสู่การเติบโตอย่างเท่าเทียม?