ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

ผศ.ดร. ไพโรจน์  ภัทรนรากุล

 

สังกัด

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง  การบริหารการพัฒนา: ทฤษฎีและแนวคิดในช่วงเปลี่ยนผ่าน

 

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่วิถีแห่งความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน