ผศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผศ.ดร. สมบัติ กุสุมาวลี

ผศ.ดร. สมบัติ  กุสุมาวลี

 

สังกัด

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาองค์การ