รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร. จิรประภา อัครบวร

รศ.ดร. จิรประภา  อัครบวร

 

สังกัด

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง ตัวแบบการพัฒนาคนบนฐานของความแตกต่างเพื่อความสมดุลและยั่งยืน