รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

คณะสถิติประยุกต์

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

รศ.ดร.วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล

 

สังกัด

คณะสถิติประยุกต์

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (ระยะที่ 1)

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ค วามรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (ระยะที่ 2)

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปี 2555)

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการความเสี่ยง

ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำของกองทุนสนับสนุนการศึกษา