รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

คณะสถิติประยุกต์

รศ.ดร. จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

รศ.ดร. จุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต

สังกัด

คณะสถิติประยุกต์

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง การสื่อสารกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ค วามรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง  โครงการนำร่อง: การศึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน: กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระจังหวัดน่าน

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง การสื่อสารแบบเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง ตัวแบบการสื่อสารความเสี่ยงแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและสังคม


ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง การสื่อสารคุณธรรมและความรู้: การวิเคราะห์เชิงอุปนัยว่าด้วยความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์อาเซียน

ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"
ชื่อเรื่อง การสื่อสารรณรงค์เพื่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทอุดมศึกษาไทย

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การศึกษาอภิปรัชญาทางการสื่อสารในฐานะศาสตร์แห่งการพัฒนา: จุดตัดของกระบวนทัศน์ทางตะวันตกและพุทธทัศน์