รศ.ดร. มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

คณะบริหารธุรกิจ

รศ.ดร. มณีวรรณ ฉัตรอุทัย

รศ.ดร. มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย

สังกัด

คณะบริหารธุรกิจ

ผลงานวิชาการ

ปี 2553
โครงการ "การพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสังคมไทยที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่หนึ่ง)
ชื่อเรื่อง Development of Corporate Employee Learning Model that Enhances Desirable Values following the King's Footprints