ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม

ผศ.ดร.ณดา  จันทร์สม

สังกัด

คคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการ

ปี 2554
โครงการ "การพัฒนาองค์ค วามรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน" (ระยะที่ 2)
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปธุรกิจ

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง ธุรกิจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2558
บทความวิจัย "ความรู้และคุณธรรมกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"
ชื่อเรื่อง คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ปี 2559
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาประจำปี 2559 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"  
ชื่อเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางการเงินของบุคลากรทางการศึกษา

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ชื่อเรื่อง ตัวชี้วัดและกรอบการติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความเชื่อมโยงในบริบทของไทย