รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร. จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา

สังกัด

สำนักงานทรัพย์สินส่วพระมหากษัตริย์

ผลงานวิชาการ

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง แนวคิดการพัฒนา และการทรงงานเชิงพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว