ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

มูลนิธิชัยพัฒนา

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล

สังกัด

มูลนิธิชัยพัฒนา

ผลงานวิชาการ

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง พื้นฐานความคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ