ดร. ณัฐวัชร เผ่าภู่

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ดร. ณัฐวัชร เผ่าภู่

ดร. ณัฐวัชร เผ่าภู่

สังกัด

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิชาการ

ปี 2555
"เรื่อง 15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของสังคมไทย"
ชื่อเรื่อง นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชนบท