รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สังกัด

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ผลงานวิชาการ

ปี 2556
บทความวิจัย "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"
ชื่อเรื่อง การดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในระบบราชการ