ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา

สังกัด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง The Sufficiency Economy Philosophy Process