ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณะนิติศาสตร์

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

สังกัด

คณะนิติศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน