ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณะนิติศาสตร์

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

สังกัด

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การติดต่อ

ที่ทำงาน: คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..th , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 0-2727-3771