อ.ดร.กุลชยา เต็มชวาลา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

อ.ดร.กุลชยา เต็มชวาลา

อ.ดร.กุลชยา เต็มชวาลา

สังกัด

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์สู่วิถีแห่งความพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน