รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

สังกัด

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง:ศึกษากรณีป่าชุมชนซึ่งประสบผลสำเร็จในภาคตะวันออก