รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

สังกัด

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในระบบเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล