ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

ผศ.ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม

สังกัด

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิชาการ

ปี 2560
รายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ชื่อเรื่อง การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในระบบเศรษฐกิจอ้อยและน้ำตาล