กิจกรรม

โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "บริบทโลกกับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการอบรมเรื่อง...

Wisdom for Sustainability: The Journey Talk Series #1

Wisdom for Sustainability: The Journey Talk Series #1เมื่อที่ 26 ตุลาคม 2566 ในนามสถาบัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการสัมมนา The Beginning: ESG for SD ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และ MS Team โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี...

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ยุคใหม่ พลิกโฉมองค์กรเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2566

โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบบรมเรื่อง "โครงการหลวงโมเดล (Royal Project Model)...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร. เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ เข้าต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

วัง วัด ชิม ช้อป แขวงดุสิต ONE DAY TRIP

วัง วัด ชิม ช้อป แขวงดุสิต ONE DAY TRIP

ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้

ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร" โดยผ่านการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดของภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)

โครงการ “เส้นทางสู่ Net Zero" ของการท่องเที่ยวไทย

4-7 พฤษภาคม 2565 โครงการ “เส้นทางสู่ Net Zero" ของการท่องเที่ยวไทย

ดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

21-23 เมษายน 2565 ดูงาน ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ศึกษาดูงาน บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 4 กุมภาพันธ์ 2565 ศึกษาดูงาน และเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืน ณ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ใน

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563

19 สิงหาคม 2563  สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Recovery: Resilience, Inclusion and Green – ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างสู่หลักวิชาการเพื่อการขยายผลในวงกว้าง” ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และ Facebook Live

ศึกษาดูงาน “โครงการวิจัยศึกษาพอเพียงเพื่อยั่งยืน”

  18 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาดูงาน “โครงการวิจัยศึกษาพอเพียงเพื่อยั่งยืน”เพื่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรรายย่อยด้วยปรัชญาพอเพียงและ เกษตรทฤษฏีใหม่/p>

Sufficiency Talk Series เสวนาหัวข้อ "นิด้ากับเศรษฐกิจพอเพียง"

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง และ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน Sufficiency Talk Series เสวนาหัวข้อ "นิด้ากับเศรษฐกิจพอเพียง" เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Understanding the SEP and applying it to teaching and research in Thailand"

 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัมมนาวิชาการเรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยังยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560  ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา"

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี 

การสัมมนาวิชาการ "ภูมิคุ้มกันเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมจิระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การบรรยาย เรื่อง "การบริหารการเงินบุคคลเพื่อความพอเพียง"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณดา จันทร์สม คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

เสวนาเศรษฐกิจพอเพียงกับนายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

โครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานจเรตำรวจ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2/2555

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

การประชุมวิชาการ "15 ปี จากวิกฤตเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยื่นของสังคมไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมาชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิรูปประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมาชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม สำหรับข้าราชการของกรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2551 ณ ห้องปริ๊นบอลรูม 1 ชั้น 11โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรม "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้"

รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2551 รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2551  

โครงการนิเทศ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับบุคลากรของสถาบัน

ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 และวันที่ 1 มีนาคม 2551 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการนิเทศ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2550 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2550ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ตามรอยพระยุคลบาท ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับบุคลากรของ สสวท.

รุ่นที่ 1 อบรมวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550รุ่นที่ 2 อบรมวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท.

โครงการนิเทศปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"สำหรับผู้บริหารระดับกลางและหัวหน้างาน"

ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2550ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจังหวัดเพชรบุรี

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา"

ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและสำนักวิจัย จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ของสถาบันเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์