หนังสือและตำรา

หนังสือและตำรา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย

      จำนวน  302  หน้า ปี พ.ศ.2554

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา

จำนวน 424 หน้า ปี พ.ศ.2553